Mijn leasing

Hieronder vind je alle veelgestelde vragen die gaan over de topic ‘Mijn leasing’.

Waar vind ik het aanbod waar ik kan uit bestellen?

Het aanbod waaruit je kan bestellen, kan je terugvinden in

Wat zijn de gebruiksvoorwaarden van het toestel?

Tijdens de duur van de aangegane overeenkomst zal de medewerker het hem ter beschikking gestelde device gebruiken als een goede huisvader overeenkomstig de aard en de bestemming.

Hiertoe verbindt de medewerker zich :

  • De nodige preventievemaatregelen te nemen tegen diefstal en/of beschadiging
  • In geval van diefstal onmiddellijk een diefstal aangifte te doen bij DEVSO
  • In geval van schade onmiddellijk contact op te nemen met DEVSO voor herstelling. De medewerker draagt de kost van de herstelling. Indien het een toestel met verzekering voor accidentiele schade betreft, draagt de werknemer enkel de franchise indien van toepassing.
  • Persoonlijk in te staan voor boetes, overtredingen gebruikmakend van het device.

Het overtreden van de gebruiksvoorwaarden in dit artikel zal beschouwd worden als een persoonlijke fout en kan leiden tot de volledige aansprakelijkheid van de betrokkene medewerker.

Schade voorvloeiend uit de inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en meer algemeen uit een gebrek aan zorg of nalatigheid vallen eveneens ten laste van de medewerker.

Kan de leasing vroegtijdig worden stopgezet?

Het gebruiksrecht van het digital device kan enkel voortijdig beëindigd of onderbroken worden in de volgende gevallen :

  • Einde van het arbeidscontract
  • Diefstal van het digital device
  • In geval van langdurige schorsing (bv ziekte of (arbeids)ongeval voor een periode langer dan 12 maanden indien er onvoldoende Ucoins beschikbaar zijn
  • In geval van definitieve schorsing
  • Grove nalatigheid in het gebruik van het digital device en/of zware inbreuk op de policy

Bij het verlaten van de onderneming of wanneer de terbeschikkingstelling van het digital device een einde neemt, moet de werknemer deze inleveren in de staat waarin hij hem ontvangen heeft rekening houdend met normale gebruiksslijtage. Hij verbindt zich ertoe om de beschadigingen die geen gevolg zijn van een normaal gebruik, ten laste te nemen.

In geval van diefstal meldt de gebruiker dit onmiddellijk aan DEVSO en draagt de gebruiker een beëindigingsvergoeding ter waarde van de resterende leasetermijnen en de restwaarde van 16%.

In geval van vroegtijdige beëindiging van het contract kan de gebruiker het door hem gebruikte digital device aankopen aan de restwaarde van toepassing op dat ogenblik. Indien door de beslissing van de gebruiker de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd en bijgevolg de leaseovereenkomst van het digital device vroegtijdig wordt stopgezet draagt de gebruiker de beëindigingsvergoeding ter waarde van de resterende leasetermijnen en de restwaarde van 16%.

Indien het digital device na het einde van de periode ter beschikkingstelling niet binnen een termijn van 1 week wordt ingeleverd, zal dit aanzien worden als de wil van de werknemer om het digital device aan te kopen. De werknemer gaat akkoord dat de betaling wordt verwerkt via een netto-inhouding in de payroll. Indien de tegoeden in de payroll niet volstaan, wordt het resterende bedrag betaald via overschrijving.

nl_NL